Начало Продукти Бюджет Софтуер за бюджетния сектор СФУК

СФУК

alt
Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ, вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и да създавате контролни листове.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

  • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
  • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация
  • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите
  • Опазване на активите и информацията

Често пъти, системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията, са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите, което пречи на тяхното познаване и правилно прилагане.

За да говорим за добро управление, системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция, че организацията действа като ''добре смазана машина''.

Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато системите са:

• Детайлно разписани

• Добре систематизирани

• Синхронизирани както помежду си, така и с външния за организацията свят

• Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно

• Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно  допълвани и изменяни, за да бъдат винаги актуални, обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена

 

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна структура, толкова обемът на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен, а процесът по систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-комплексен.

Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърляна из цялата организация, из множество компютри, в чекмеджетата на безброй бюра, в папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си, което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите, за които са създадени.

 

Предлаганото от нас решение е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

 

Уважаеми Ръководители на организации от публичния сектор,

Дайте шанс на организацията, която управлявате, да постигне целите, за които е създадена. Спестете време, като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА ''ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

 

С ЕasyCheck, вътрешната нормативна уредба на организацията има следните предимства:

• Добре систематизирана

• Лесен и удобен достъп, с подходящо оторизиране на нейните потребители (служителите на организацията)

• Лесна за допълване и редактиране

• Бързо създаване на контролни листове

• Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорността, вменена Ви от чл. 14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

Ада - Софт

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125