Начало Продукти Продукти ERP

ERP - Модел Шивашка промишленост

ЕРП- система „СКИПТЪР(i)” във шевната промишленост


Цел на модела: Да се интегрират всички дейности във фирмата в една база данни, с което да се постигне по-бърз обмен на информация между отделните специалисти, намаляване на дублиращо обработване на информация и подпомогне ръководният екип при вземане на адекватни, обосновани и навременни управленски решения.

Предимства на системата

 • Надеждна, пълна и достоверна информация в реално време,
 • Намаляване риска от въвеждане на различни данни в различни системи,
 • Бърза и лесна отчетност, гъвкавост на извличане на данните,
 •  Консолидация на данните.

 

В разработения проект са обхванати следните процеси от шевното производство:

1.Управление на материалните запаси:

 • Доставка на материали,
 • стоки и готова продукция и завеждане на същите по МОЛ и склад;
 • движение на МЗ - Планово задание,
 • материали в процес на планиране,
 • нормативен лист в кроялен цех,
 • нормативен лист шевно,
 • връщане на материали от производство в склад,
 • завеждане на готова продукция и продажба на материални запаси.

Получените чужди материали за преработка т.нар. „ишлеме” се проследяват самостоятелно посредством отделни документи. Количествена информация по позиции, склад и МОЛ, с възможност за включване и на стойностна информация.

Справки:

 • За необходимите материали по модели и поръчки от плановите задания.
 • Материали на разположение в склад след изготвяне на всяка поръчка.
 • Стоков отчет.
 • Картон на стока.
 • Материали по лимитна карта и действително предадени в производство.
 • Хронология на получени и изписани материали.
 • Инвентаризационни описи и др.
 • Справки по заявка на клиента.

 Схема на   организация на процесите

erp_schema2_clothingf

2. Управление взаимоотношенията с контрагенти (доставчици и клиенти): чрез подходящо организиране на контрагенти в номенклатури и възможността за директна връзка за всеки от тях с всички  документи свързани с него - фактури, плащания и съдържание на самите документи, има възможност за получаване на пълна информация за състоянието на вземания и задължения.

Справки: 

 • по контрагенти,
 • падежи на вземания,
 • описи на фактури и
 • плащания.

3. Финансово-счетоводна отчетност,  управление на валутните ресурси, себестойност.

Счетоводните документи са организирани посредством директна връзка със съответните първични документи. Счетоводителят осъществява контрол на въведената информация и съответствието й с първичният документ. Добре организирани валутни документи и автоматична преоценка на валутните позиции. Себестойност на произведената и реализирана продукция по модели.

Справки:

всички стандартни справки масово използвани в практиката – оборотни и хронологични за произволен период от време и избрани счетоводни сметки, както и такива по индивидуално задание от клиента. Финансови отчети на предприятието.

Схема на организацията на финансово-счетоводната отчетност

 erp_schema1_clothingf

Системата предоставя  възможност както за цялостно обхващане на всички процеси, така и поетапното им автоматизиране, например: само процесите отнасящи до материални запаси, планови задания, нормативни карти и продажби.

Всички справки могат да бъдат експортвани в текстови или XLS формат или за активиране на външни приложения, ползващи получения резултат.

Системата съдържа мощен генератор на документи и справки, които дават възможност за генериране на такива по индивидуално задание на клиента, отчитайки неговата специфична организация на работа и отчетност.