Начало Новини Новини АДА-СОФТ ООД започна изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД по програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

euopik

 

АДА-СОФТ ООД започна изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД по програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

На 13.03.2017 г. беше подписан договор № BG16RFOP002-2.002-0493-C01 между Министерството на икономиката и АДА-СОФТ ООД за изпълнение на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД. Проектът е на обща стойност 235 094,24 лв., от които 139 881,07 лв. европейско и 24 684,90 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е увеличаване на управленския капацитет и потенциала за растеж на АДА-СОФТ ООД.

Целта ще бъде постигната чрез изпълнението на следните основни дейности – въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, консултантски услуги за въвеждане на промени във внедрената система за управление на качеството за изпълнение на изискванията на новата версия на ISO 9001:2015 и ре-сертификация на системата, разработване и внедряване на CRM и разработване и внедряване на нови модули в съществуващата ERP система за целите на интеграцията със CRM и за управление на отпадъците, за инвестиции в ново оборудване и специализиран софтуер, необходими за функционирането на CRM и услуги за колокация. Предвидена е и дейност за визуализация на проекта.

15.03.2017 г.