Начало Услуги Финансово-счетоводни Счетоводство

Аутсорсинг на счетоводната дейност на база ЗСч, СС, МСС, за фирми от всички сфери на стопанската дейност

 • Текущо счетоводно обслужване

 • Тримесечно – за микропредприятия

Текуща дейност

 • Систематизиране, контрол и обработка на първични счетоводни документи
 • Ежемесечно изготвяне на счетоводни регистри
 • За фирмите, регистрирани по ЗДДС – изготвяне на регистри и отчети по ДДС Дневници, справки-декларации, VIES, Интрастат и внасяне в НАП по електронен път
 • Следене на  състоянието на разчетите с контрагентите, паричните и материалните сметки
 • Подготовка на платежните документи за погасяване на текущи данъчни задължения
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на междинни финансови отчети по желание на клиента и текущ счетоводен анализ
 • Представяне на текуща информация за предварителен финансов резултат, предстоящи данъчни задължения по ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДС и др. задължения съгласно българското законодателство
 • Изготвяне на статистически отчети и отчети за банки при необходимост

Изготвяне на вътрешнофирмени документи

 • Индивидуален сметкоплан
 • Правилник за документооборота
 • Счетоводна политика
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и декларации