Начало Услуги Финансово-счетоводни ТРЗ (payroll)

Обработване на данни за работни заплати (payroll)

 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплатите на персонала, съобразно възприетите Вътрешни правила на заплащане.
 • Изготвяне на рекапитулации и справки за начислените и изплатени заплати по искане на клиента.
 • Изготвяне и подаване по електронен път на Декларация обр. № 1 за персоналния регистър на НОИ и Декларация обр. № 6 за регистъра на НАП.
 • При ползване на услуга за безкасово изплащане на заплатите на персонала – подготвяне на ел. носител и\или файл и представянето му пред обслужващата банка, ако има пълномощно за това.
 • Изготвяне на Удостоверения за дохода на персонала, необходими за представяне пред различни институции.
 • Изготвяне на платежни документи, свързани с изплащане на социални, здравни осигуровки и други плащания, свързани с трудовите възнаграждения на персонала, както и представянето им пред обслужващата банка, ако има пълномощно за това.
 • Оформяне на Сметки и Служебни бележки за изплатени суми по граждански договори и включване на същите в регистрите на НОИ и НАП.

Изготвяне на вътрешнофирмени документи, свързани с персонала и работната заплата

 • Изготвяне на общи длъжностни характеристики, представяне за конкретизиране и окончателно оформяне на същите.
 • Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата, съобразени с нормативната база в страната и изискванията на клиента и представяне за утвърждаване.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред и представяне за утвърждаване.
 • Водене на книги – за трудови договори, допълнителни споразумения, допълнителни възнаграждения и отпуски.
 • Завеждане на входящ-изходящ дневник на документите, които влизат и напускат фирмата, свързани с личния състав и работната заплата.