header_img
  • Български
  • English
Home News Products АДА-СОФТ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015

АДА-СОФТ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

euopr4r

На 16.09.2016 г. АДА-СОФТ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

В проект BG05M9OP001-1.003-1103 „Нови работни места в „АДАСОФТ" ООД" ще имат възможност да се включат шест неактивни или безработни младежи на възраст до 29 г., живеещи на територията на областите София-град и София-област. Младежите ще бъдат назначени на работа за период от 12 месеца, за тях ще се осигурят изцяло нови и напълно оборудвани работни места, както и обучение по ключовите компетентности „общуване на чужди езици" и „дигитална компетентност". Най-малко три от създадените нови работни места ще бъдат запазени за още шест месеца след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

Проектът е на стойност 91 940,61 лв., от които 78 149,52 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 13 791,09 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

17.09.2016 г.