header_img
  • Български
  • English
Home Software public sector Софтуер за бюджетния сектор СФУК

СФУК


Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и  да създавате на чек листи.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителиите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 

• Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;

• Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;

• Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

• Опазване на активите и информацията;

 

Често пъти системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите , което пречи на тяхното познаване и съответно правилно прилагане. За да говорим за добро управление системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция организацията да действа като добре „смазана машина”. Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато:

 

• Системите са детайлно разписани ;

• Добре систематизирани;

• Синхронизирани помежду си и с външния за организацията свят;

• Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно;

• Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно допълвани и изменяни , за да бъдат винаги актуални обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена;

 

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна като структура, толкова обема на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен,а процеса на систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-сложен. Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърлена из цялата организация по множество компютри , в чекмеджетата на безброй бюра и прашясали папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си , което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите за които са създадени.

 

Предлаганото от нас решение е:

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

 

Уважаеми Ръководители на организации от публчния сектор, дайте шанс на организацията , която управлявате да постига целите за които е създадена. Спестете нервите да обяснявате постоянно едни и същи неща, като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА "БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

С ЕasyCheck вътрешната нормативна уредба на организацията е:

 

• Добре систематизирана;

• Достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа на нейните потребители (служителите на организацията);

• Лесно допълване и редактиране;

• Лесно и удобно създаване на контролни листа;

• Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури;

 

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорнаостта вменена Ви от чл.14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

Ада - Софт

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125