header_img
  • Български
  • English
Home Services Financial Independent фinancial audit
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Независим финансов одит и свързани по съдържание услуги

Под ръководството на Елеонора Иванова Билбилева – регистриран одитор дипл. 0608, при спазване изискванията на Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс, Ада-Софт ООД предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти:

  • Одит на годишни финансови отчети
  • Одит на финансови отчети и проекти, финансирани от европейски и други фондове, или извършване на договорни процедури във връзка с финансовите им отчети, в зависимост от изискванията на сключения договор
  • Преглед на финансови отчети
  • Извършване на договорни процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация