Начало Продукти Търговски дружества ERP

Scipter(i) ERP система

alt
Програмен продукт за управление на ресурсите и процесите в предприятието. Системата е отворена за изграждане на различни модели според спецификата на приложение.
Изградена е на базата на взаимно свързани и относително самостоятелни модули.

 • Описание
 • Снимки
 • Видео
 • Купете

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ERP СИСТЕМАТА?

ERP (Enterprise Resource Planning) означава Планиране Ресурсите на Предприятието.

Тя интегрира всички дейности на отделите, звената, ролите и функциите в една единна компютърна система. ERP системата използва единна база от данни за обработка и съхраняване на данните от всички дейности и звена. Това предполага висока степен на автоматизация и избягване на повторно въвеждане на една и съща информация.

ERP е софтуер, който трябва да обслужва еднакво добре както специалистите от финансовия отдел, така и специалистите, управляващи продажбите и складовото стопанство и тези, отговорни за управлението на човешките ресурси. Към настоящия момент, специалистите от отделните звена работят с отделни специализирани софтуерни системи. Задачата на ERP системата е да обедини всички тези специализирани системи в една интегрирана система, работеща с единна база от данни. По този начин, отделните структурни звена могат по-лесно да обменят и споделят информация и да комуникират в дейността си.

ЗАЩО ERP?

ERP не е само средство за решаване на текущи проблеми, а основа за дългосрочно развитие на бизнеса. Интегрираните решения за управление на бизнеса осигуряват на мениджмънта необходимата база за вземане на адекватни, обосновани и навременни решения.

КАKВО ГАРАНТИРА ERP системата?

 • Надеждна, пълна и достоверна информация в реално време
 • Намаляване риска от въвеждане на различни данни в различните системи
 • Бърза и лесна отчетност, гъвкавост при извличане на данните
 • Пълна консолидация на данните


Предимствата, които Ви предоставя системата, са свързани с пълен контрол и възможност за вземане на обосновани управленски решения, по-ефективно използване на времето, ресурсите и активите на фирмата, както и минимално време за получаване на справки и информация.

КОИ ПРОЦЕСИ СЕ ОБХВАЩАТ ОТ СКИПТЪР(i)?

 • Управление и контрол на клиентите
 • Управление взаимодействието с доставчици
 • Актуална информация за състоянието на материални запаси по обекти
 • Актуалност на финансовата информация
 • Автопарк
 • Счетоводство
 • Управление на процесите (проследяемост на взетите и изпълнени решения)

 

ПРОЦЕСИ В ЕТАП НА РАЗРАБОТКА

 • Човешки ресурси
 • Дълготрайни активи


СКИПТЪР(i) е система, изградена на базата както на взаимно свързани, така и с възможност за самостоятелна работа модули, които обхващат по-горе описаните процеси. Например, най-масовият случай: само процесите, отнасящи се до финансовата информация, управление на доставчици и клиенти. Самостоятелната работа на отделните процеси дава възможност и за поетапно включване в системата на всеки процес.

Документите, чрез които се завежда движението и се променя състоянието на ресурсите в предприятието са разделени в класове и видове и са с възможност за самостоятелно описание извън стандартното.

Класовете дефинират физическото съдържание на документите и начина им на влияние върху състоянието на ресурсите. От всеки клас могат да бъдат дефинирани множество видове документи. Видовете определят логиката на работа на документите и потребителската им визия.

Броят и видът на документите зависят от сложността и обема на процесите, които ще бъдат обхванати. За клиентите, ползващи програмните продукти Скиптър и Х-Мениджър има възможност за пълно поглъщане на документи и данни в СКИПТЪР(i).

Системата поддържа стандартни номенклатури за контрагенти, обекти, стоки, шаблони (калкулации), лица, автопарк, сметкоплан, групи аналитичности. Всяка номенклатура може да бъде организирана в йерархически групи и подгрупи. Към всеки запис от номенклатурата има възможност за поддържане на специфична и допълнителна информация, както и прикачване на снимки и файлове. Това предполага създаване и поддържане на цяло досие на контрагент или на определена стока.

Чрез възможността в СКИПТЪР(i) за дефиниране на потребителски структури и номенклатури се създават специфични за предприятието масиви от данни с разширена информация в сравнение с тази в стандартните. Поддържат се номенклатури с периоди на валидност като: ценови листи, валутни курсове, данъчни ставки, осигурителни и лихвени проценти.

В СКИПТЪР(i) e заложена схема на проследимост. Това означава, че за даден вид ресурс има възможност да се проследи хронологията на неговото развитие и документите, в които той е взел участие, във всеки един момент и от всеки един документ (начално салдо, номенклатури на стоки, контрагенти, сметкоплан).

Системата съдържа мощен генератор на справки, даващ възможност за селектиране на данни по избор на потребителя. Има възможност справките да бъдат оформени в бланка за печат, експорт в текстови или XLS формат или активиране на външни приложения, ползващи получения резултат.

Правата на достъп до отделни функции и данни в СКИПТЪР(i) се регламентират чрез определяне на роли и оператори от администратора. Възможността за потвърждаване участието на един документ в различни дейности също може да бъде регламентирана както автоматично, така и след проверка от специално оторизирано за целта лице. Например, осчетоводяването на издадена фактура на клиент да бъде организирано автоматично с отпечатване на фактурата или потвърдено след проверка от съответния специалист.

Етапите, през които трябва да премине процесът по организиране на работата и пускане на системата са следните:

 • Определяне на дейностите, които ще бъдат включени и последователността им на включване
 • Проучване на документите, които се ползват от всяка дейност и изходните справки, връзките между отделните дейности и документи, необходимост от контроли преди потвърждаване на отделните документи или автоматичното им включване
 • Изготвяне на проект
 • Подготовка на документите и връзките между тях, организиране на номенклатури, описание на справки според резултатите от проучванията и утвърдения проект
 • Осъществяване на проекта и обучение на персонала


Цените на системата зависят от сложността на процесите в предприятието и се определят според дейностите и броя документи за една година.

Всеки бизнес съдържа в себе си мрежа от взаимосвързани хора и процеси. Успехът му зависи от това колко добре работи тя. Решението е използване на ERP система СКИПТЪР(i).

Готови модели

Предлагаме Ви следните готови, работещи в практиката модели на СКИПТЪР(i):

Ако не намирате подходящ готов модел за Вашата дейност или предлаганите модели са непълни, ние можем да настроим системата така, че да покрива изисквания Ви и да описва желаните от Вас процеси.

 

Програмният продукт е интелектуална собственост на Униконс ООД

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg