header_img
 • Български
 • English
Home Software Software Accounting software

Скиптър - Програма за счетоводство

ПП Скиптър е предназначен за водене на двустранно счетоводство на предприятието. SCIPTER работи едновременно в неограничен брой отчетни периоди. Това се обуславя от свободната редакция и вмъкване на документи и от възможността за изготвяне на справки за произволен период от време, определен с начална и крайна дата. След въвеждането или редакцията на всеки документ, програмата дава нов резултат.

 • Description
 • Pictures
 • Video
 • Purchase
SCIPTER работи едновременно в неограничен брой отчетни периоди. Това се обуславя от свободната редакция и вмъкване на документи и от възможността за изготвяне на справки за произволен период от време, определен с начална и крайна дата. След въвеждането или редакцията на всеки документ програмата дава нов резултат. За СКИПТЪР не съществува понятие ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ. Самия запис на документа води до неговото осчетоводяване, защото справките се извличат на базата на първичните документи. Справките са разделени на няколко категории - стандартни, справки по ЗДДС, потребителски стойностни справки, потребителски справки по структури.

В стандартните справки се отразяват хронологичните записвания по сметките. Включени са следните справки: Дневник на счетоводните операции, Оборотни ведомости, Главни книги, Хронологични, Журнали, Сметкоплан и Потребителски по сметки. Всяка стандартна справка се генерира за избрано множество от сметки или аналитични партиди.

Потребителите на продукта регистрирани по ЗДДС, след въвеждане на информацията от документите, включително код на документа и тип на сделката, могат да визуализират справките свързани с ДДС. Дневниците, справка-декларация по ДДС и приложение 5 към ППЗДДС са оформени като самостоятелен модул, който може да работи и самостоятелно, т.е. в него директно може да се въвежда информация за дневниците по ДДС. Освен това вграденият модул за регистрите по ДДС позволява и обединяване на данни от дискети.

Потребителските стойностни справки са мощно средство за настройка на програмата към променящата се нормативна база. Потребителят определя както формата така и съдържанието им. Обектите включени в тези справки представляват аритметични и логически изрази. Елемент на тези изрази могат да бъдат салда и обороти по отделни сметки и аналитични партиди. Оборотите могат да се диференцират по кореспондиращи сметки. Задължителните отчети по Закона на счетоводството - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал - са описани като потребителски справки. Освен оборотни справки могат да се описват помесечни и хронологични потребителски справки.

Справките по структури се изграждат на базата от описаните потребителски структури. Независимо от вида на резултата - хронологичен, оборотен - основата за описание на справката е таблица от данни. Езика за описание на справката включва

 • Селекция - определяне на условия за включване на отделни записи в извадката;
 • Проекция - избор на част от информационните полета и определяне на тяхната наредба;
 • Описание на допълнителни изчислими полета. Ползват се всички аритметични и логически операции, както и оператори за разклонение и цикли;
 • Сортиране - избор на полета за сортиране в нарастващ или намаляващ ред;
 • Групиране - извършва групиране на информацията по избрани полета, като за полетата извън групиращите могат да се ползват стандартните функции СУМА, СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО, МИНИМУМ, МАКСИМУМ, БРОЙ;
 • Параметризиране - задаване на определени полета и релации, които се изискват от оператора по време на подготовка на справката. Например МОЛ за Материален отчет;
 • Определяне на заглавна и заключителна част на справката с възможност за изписване на текст и визуализация на системни обекти - период, фирма, оператор, системна дата, име на справката;
 • Задаване на име на справката - веднъж описана справката се добавя към множеството потребителски справки и в ежедневната си работа потребителят просто активира избраната справка.
 • Справките по структури могат да се визуализират в стандартен, в MS EXСEL или MS DOS формат.
Заложена е нова функция към справка ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ- Групиране. По този начин може да се отделят различни типове оборотни справки, с единствената разлика сметките, които участват в групата. Нововъведението е особено полезно за Бюджетните предприятия - Бюджетни, Извънбюджетни и стопански отчети.

 

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg