header_img
  • Български
  • English
Home Software Public Sector Financial Management and Control system

СФУК


Система за финансово управление и контрол (СФУК) - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и да създавате контролни листи.

  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителиите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 

• Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;

• Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;

• Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

• Опазване на активите и информацията;

 

Често пъти системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите , което пречи на тяхното познаване и съответно правилно прилагане. За да говорим за добро управление системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция организацията да действа като добре „смазана машина”. Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато:

 

• Системите са детайлно разписани ;

• Добре систематизирани;

• Синхронизирани помежду си и с външния за организацията свят;

• Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно;

• Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно допълвани и изменяни , за да бъдат винаги актуални обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена;

 

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна като структура, толкова обема на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен,а процеса на систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-сложен. Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърлена из цялата организация по множество компютри , в чекмеджетата на безброй бюра и прашясали папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си , което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите за които са създадени.

 

Предлаганото от нас решение е:

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

 

Уважаеми Ръководители на организации от публчния сектор, дайте шанс на организацията , която управлявате да постига целите за които е създадена. Спестете нервите да обяснявате постоянно едни и същи неща, като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА "БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

С ЕasyCheck вътрешната нормативна уредба на организацията е:

 

• Добре систематизирана;

• Достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа на нейните потребители (служителите на организацията);

• Лесно допълване и редактиране;

• Лесно и удобно създаване на контролни листа;

• Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури;

 

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорнаостта вменена Ви от чл.14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

Adasoft - Single click away

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg