header_img
 • Български
 • English
Home Services Financial Accounting services
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Аутсорсинг на счетоводната дейност на база ЗСч, СС, МСС, за фирми от всички сфери на стопанската дейност

 • Текущо счетоводно обслужване

 • Тримесечно – за микропредприятия

Текуща дейност

 • Систематизиране, контрол и обработка на първични счетоводни документи
 • Ежемесечно изготвяне на счетоводни регистри
 • За фирмите, регистрирани по ЗДДС – изготвяне на регистри и отчети по ДДС Дневници, справки-декларации, VIES, Интрастат и внасяне в НАП по електронен път
 • Следене на състоянието на разчетите с контрагентите, паричните и материалните сметки
 • Подготовка на платежните документи за погасяване на текущи данъчни задължения
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на междинни финансови отчети по желание на клиента и текущ счетоводен анализ
 • Представяне на текуща информация за предварителен финансов резултат, предстоящи данъчни задължения по ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДС и др. задължения, съгласно българското законодателство
 • Изготвяне на статистически отчети и отчети за банки при необходимост

Изготвяне на вътрешнофирмени документи

 • Индивидуален сметкоплан
 • Правилник за документооборота
 • Счетоводна политика
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и декларации
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg