header_img
 • Български
 • English
Home Services Financial Payroll
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Обработване на данни за работни заплати (payroll)

 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплатите на персонала, съобразно възприетите Вътрешни правила на заплащане.
 • Изготвяне на рекапитулации и справки за начислените и изплатени заплати по искане на клиента.
 • Изготвяне и подаване по електронен път на Декларация обр. № 1 за персоналния регистър на НОИ и Декларация обр. № 6 за регистъра на НАП.
 • При ползване на услуга за безкасово изплащане на заплатите на персонала – подготвяне на ел. носител и\или файл и представянето му пред обслужващата банка, ако има пълномощно за това.
 • Изготвяне на Удостоверения за дохода на персонала, необходими за представяне пред различни институции.
 • Изготвяне на платежни документи, свързани с изплащане на социални, здравни осигуровки и други плащания, свързани с трудовите възнаграждения на персонала, както и представянето им пред обслужващата банка, ако има пълномощно за това.
 • Оформяне на Сметки и Служебни бележки за изплатени суми по граждански договори и включване на същите в регистрите на НОИ и НАП.

Изготвяне на вътрешнофирмени документи, свързани с персонала и работната заплата

 • Изготвяне на общи длъжностни характеристики, представяне за конкретизиране и окончателно оформяне на същите.
 • Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата, съобразени с нормативната база в страната и изискванията на клиента и представяне за утвърждаване.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред и представяне за утвърждаване.
 • Водене на книги – за трудови договори, допълнителни споразумения, допълнителни възнаграждения и отпуски.
 • Завеждане на входящ-изходящ дневник на документите, които влизат и напускат фирмата, свързани с личния състав и работната заплата.
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg