Начало Всички продукти

Продукти

Контрол и управление на разходи и договори
/Вторник, 23 Юни 2015 06:24/

logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем, планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

продължава>

 

Финансов контрольор
/Понеделник, 14 Октомври 2013 08:14/

alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече

 

Сводиране на MS Excel файлове
/Понеделник, 10 Май 2010 07:42/

alt
Опал 2005 е програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ може лесно да обедините информацията от форми Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, Малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други. Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Научете повече

 

Scipter(i) ERP система
/Вторник, 23 Март 2010 14:10/

alt
Програмен продукт за управление на ресурсите и процесите в предприятието. Системата е отворена за изграждане на различни модели според спецификата на приложение.
Изградена е на базата на взаимно свързани и относително самостоятелни модули.

Научете повече

 

Терес - ТРЗ и ЛС
/Понеделник, 08 Март 2010 09:43/

alt
TERES е програмен продукт, проектиран и разработен под мотото "Всичко за човека в неговата трудова дейност". Предназначен е да обслужва работата на отделите ТРЗ, личен състав, каса, отдел по персонала и осчетоводяване на заплатите.

Научете повече

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Понеделник, 22 Февруари 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система Скиптър в отчетни форми на МФ - Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с оригиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Научете повече

 

AuditDesktop Интегриран софтуер за одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от одитните процеси:Научете повече

 

Adasoft.Office.Analytics - Софтуер за изследване на данни и правене на извадки
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

Adasoft.Office.Analytics 200


Adasoft.Office.Analytics е лесен и удобен за използване инструмент за създаване на одиторски извадки, бърз анализ на данни, откриване на възможни измами и изготвяне на тестове по същество.  Софтуерът поддържа най-използваните методи за извадки, както и набор от полезни функции, които одиторите да приложат директно в своята работа. Научете повече

 

Adasoft.Office.Analytics es una herramienta creada para auditores y financieros
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

Adasoft.Office.Analytics 200


Adasoft.Office.Analytics es una herramienta creada para auditores y financieros, que en forma simple y fácil le permite crear análisis rápido de datos, seleccionar muestras de auditoría, detectar posibles fraudes y preparar pruebas sustantivas. Incluye métodos de muestreo basados en técnicas de auditoria asistidas por el computados y más utilizados, así como una gama de funciones útiles para que los auditores las apliquen directamente a su trabajo.Научете повече

 

AuditDesktop Вътрешен одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В AuditDesktop Вътрешен одит ще намерите инструменти за рисково базирано стратегическо и годишно планиране на ангажиментите, идентифициране и оценка на рисковете, документиране на процеса, автоматизирано докладване, регистър на констатациите, експорт на одита като електронно одитно досие (уеб) и много други.Научете повече

 

AuditDesktop Независим финансов одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

AuditDeskop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В AuditDeskop независим финансов одит ще намерите инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, определяне на същественост, извадки, дневник на корекциите, документиране на процеса, експорт на одита като електронно одитно досие (уеб) и много други.

Следвайте ни във Facebook  Следвайте ни във FacebookНаучете повече

 

AuditDesktop - Интегриран софтуер за одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от одитните процеси: 

Попълване на BALANCE - МАКЕТ
/Петък, 02 Октомври 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


Програмен продукт Salz попълва оборотна ведомост от счетоводна система Скиптър в бланка ''BALANCE-MAKET'' на Министерство на финансите. Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Научете повече

 

Сводиране на отчети за равнение
/Сряда, 17 Юни 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на програмния продукт ЕКВА Контрол се създават настройки за ЕКВА Равнение и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Научете повече

 

Равнение между сметки и параграфи
/Сряда, 17 Юни 2009 08:15/

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс, форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разлики, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

Научете повече

 

Каса - Софтуер за водене на каса
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:10/

kasa_logo ПП Каса е софтуер за водене на касова дейност. Програмата позволява воденето на няколко каси едновременно, което я прави подходяща за търговски обекти от всякакъв мащаб. Издава ПКО (приходен касов ордер) и РКО (разходен касов ордер).

Научете повече

 

bDocs - Програма за платежни документи
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:10/

bDocs bDocs e програмен продукт за изготвяне, съхранение и печат на банкови документи, разработен във връзка с въвеждането на системата IBAN в България.

Научете повече

 

Хонорари - Софтуер за граждански договори
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:09/

alt Програмният продукт Хонорари е предназначен за въвеждане и обработка на сметките за изплатени хонорари по извънтрудови правоотношения.

Научете повече

 

Корона - Програма за заплати
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:08/

alt КОРОНА 2 е предназначен за обработка на информацията, свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.

Научете повече

 

X-Manager - Водене на складово стопанство
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:07/

alt

Х-Мениджър е предназначен за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения. Продуктът поддържа информация за контрагентите и обектите на предприятието, за номенклатурата от материални запаси и валути.

Научете повече

 

Адакта - Програма за ДМА
/Понеделник, 08 Юни 2009 11:32/

alt Адакта е предназначен за обработка на информацията, свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

Научете повече

 

Скиптър - Програма за счетоводство
/Понеделник, 08 Юни 2009 11:31/

alt Скиптър е програмен продукт, предназначен за водене на двустранно счетоводство, който прекрасно се адаптира във всички сфери на стопанската дейност. Набор от стандартни справки, инструмент за изготвяне на справки по изискване на клиента, ДДС. Многофирменост, Нива на достъп, Работа в мрежа.

Научете повече

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg