header_img
 • Български
 • English
Home News

Новини

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

euopik

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

На 21.03.2022 г. „Адасофт“ ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3771-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели и резултати на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

euopik

 

АДА-СОФТ ООД започна изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД по програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

На 13.03.2017 г. беше подписан договор № BG16RFOP002-2.002-0493-C01 между Министерството на икономиката и АДА-СОФТ ООД за изпълнение на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД. Проектът е на обща стойност 235 094,24 лв., от които 139 881,07 лв. европейско и 24 684,90 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е увеличаване на управленския капацитет и потенциала за растеж на АДА-СОФТ ООД.

Целта ще бъде постигната чрез изпълнението на следните основни дейности – въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, консултантски услуги за въвеждане на промени във внедрената система за управление на качеството за изпълнение на изискванията на новата версия на ISO 9001:2015 и ре-сертификация на системата, разработване и внедряване на CRM и разработване и внедряване на нови модули в съществуващата ERP система за целите на интеграцията със CRM и за управление на отпадъците, за инвестиции в ново оборудване и специализиран софтуер, необходими за функционирането на CRM и услуги за колокация. Предвидена е и дейност за визуализация на проекта.

15.03.2017 г.

 

АДА-СОФТ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015
/Monday, 19 September 2016 07:51/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

euopr4r

На 16.09.2016 г. АДА-СОФТ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

В проект BG05M9OP001-1.003-1103 „Нови работни места в „АДАСОФТ" ООД" ще имат възможност да се включат шест неактивни или безработни младежи на възраст до 29 г., живеещи на територията на областите София-град и София-област. Младежите ще бъдат назначени на работа за период от 12 месеца, за тях ще се осигурят изцяло нови и напълно оборудвани работни места, както и обучение по ключовите компетентности „общуване на чужди езици" и „дигитална компетентност". Най-малко три от създадените нови работни места ще бъдат запазени за още шест месеца след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

Проектът е на стойност 91 940,61 лв., от които 78 149,52 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 13 791,09 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

17.09.2016 г.

 

Нова версия на EasyCheck 2.1.0
/Saturday, 12 December 2015 12:15/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Описание на измененията във версията

Попълване на параметри в работните документи

При запис или преглед на работни документи, маркирани като ''Приключени'' или ''Проверени'', не се попълват параметрите.

Модули към MS Office за работа с параметри

Спряна е поддръжката на старите модули за работа с параметри към MS Office 2003 и MS Office 2007-2013.

Разработен е нов модул, който работи с MS Office 2007 или по-нова версия. Нововъведенията са:

 • Универсален модул - един модул, който поддържа MS Word и Excel
 • Преименуван раздел - разделът в лентата с бутони е преименуван от ''Бланки'' на ''EasyCheck''
 • Видимост само при ползване от програмата - разделът с бутони ''EasyCheck'' се вижда само ако редакторът е отворен от програмата
 • Нови полета и типове данни - възможност за вмъкване на резултат от справки в MS Word документи
 • Новият модул може да бъде инсталиран от: http://www.ada-soft.bg/downloads/EasyCheck/OfficeAddins/setup.exe

Коригирани текстове

 • Коригирани съкращения на Дебит и Кредит в интерфейса на английски език и формулите за описание на показатели: DT & CT е променено на Dr и Cr
 • Коригиран термин в английската версия: Implementation materiality -> Performance materiality

Достъпи

Добавено е ново ниво на достъп в документите ''Наследен''.

Елемент с ниво на достъп ''Наследен'' взима нивото на достъп от родителския елемент. При промяна в нивото на достъп на даден елемент се променят и достъпите на всички негови дъщерни елементи, които са с наследено ниво на достъп.

Read more...

 
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Специализиран софтуер за Детски градини

Екипът на АДА-СОФТ подготви специално за Вас проект „Детска градина", използващ единна система Скиптър (i) и обхващащ следните дейности:

 • Входяща/Изходяща кореспонденция и Регистър на договорите
 • Такси и известяване на родителите по Имейл
 • Складово стопанство, калкулации на хранителни продукти и енергийни стойности, Дневник за входящ контрол на приетите хранителни продукти
 • Финансово-счетоводна част с вградена методология на бюджетна отчетност, автоматични контировки, поети ангажименти, изготвяне на месечни и тримесечни отчети директно от системата – Оборотна ведомост, В3 и Равнение на сметки и параграфи от ЕБК

Разработката е плод на познания, натрупани през нашия 21-годишен опит в организиране и внедряване на софтуер и успешна съвместна работа с детски заведения.

Кратка анотация към отделните части:

1. ДЕЛОВОДСТВО И РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ

Лесно и бързо въвеждане информация за входяща, изходяща кореспонденция и сключени договори. Автоматична номерация на документите. Възможност за сортиране, филтриране и бързо откриване на информация за заведени документи. Печат на Входящ и Изходящ дневник, както и Регистър на сключените договори. По желание на потребителя може да се прикачат и сканирани копия на документите.

1

Изходи на печат „Деловодство":

 • Входящ дневник
 • Изходящ дневник
 • Дневник на договорите
 • Регистър на заповедите

2. ТАКСИ

Предназначение – максимално съкращаване техническата работа по изчисляване дължимите такси и използване на съвременни методи за известяване на родителите. Поддържа се регистър на децата по групи с информация за родител, такса, семейство. Информацията се въвежда еднократно при постъпване на детето. Отпечатват се списъци предназначени за всяка група, квитанции за платена такса, месечен отчет. Има възможност да се изпращат напомнящи имейли на всеки родител, както и съхранение на представени документи като сканирани копия.

2

Справки за документ „Такси":

 • Справка такси за месеца
 • Справка събрани такси за месеца

Печат на Квитанция за платена такса

3

 

Наименованието на заведението и Булстат се вписват от данните за потребителя в програмата, без възможност за редакция. Номерацията на ПКО е автоматична и също без възможност за редакция.

3. СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, КАЛКУЛАЦИИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЕНЕРГИЙНИ СТОЙНОСТИ, ДНЕВНИК ЗА ВХОДЯЩ КОНТРОЛ НА ПРИЕТИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Въвеждане получени материали в склад, включително хранителни продукти. За хранителните продукти е организирана възможност за въвеждане на информация, необходима за попълване на Дневник за входящ контрол на хранителните продукти – дата и час на доставка, производител, срок на годност, партида, количество. Връзка със счетоводна част за контрол и директно осчетоводяване.

4

КАЛКУЛАЦИИ – Вложени продукти

Моделът съдържа основна част от рецепти, използвани при приготвяне храната на децата, както съдържанието на хранителни продукти, така и енергийните стойности. Документът „Калкулация" освен, че ускорява процеса на изчисляване количествата вложени продукти, гарантира точност при изписване на продуктите за влагане в производство на кухненска продукция и гарантира защита при проверки. В пакета са включени основни рецепти от Сборник с рецепти за хранене на деца от яслени групи и деца от 3 до 7 години.

5

Автоматично изписване на хранителните продукти в края на месеца, посредством справка.

КАЛКУЛАЦИИ – Енергийни стойности

Бърз и лесен контрол на въведената информация посредством възможност за филтри и сортиране.

Печат на бланки: Складова разписка, Калкулация, Искане за вложени хранителни продукти.

Справки за: енергийни стойности, за вложени през месеца хранителни продукти, Дневник на приетите хранителни продукти.

6

 

Бърз и лесен контрол на въведената информация посредством възможност за филтри и сортиране.

Печат на бланки: Складова разписка, Калкулация за деня, Искане за вложени хранителни продукти, Искане за изписани материали от склад.

Справки за: енергийни стойности, за вложени през месеца хранителни продукти, Справка калкулационна ведомост, Хронологични справки, Справка за храната на персонала по лица и дати.

Дневник за контрол на приетите хранителни продукти.

 

4. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ЧАСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

Вградена методология на бюджетна отчетност даваща гаранции за съответствие на осчетоводените суми по сметки и параграфи от ЕБК. Обработката е организирана с цел постигане на самостоятелни отчети за трите стопански области на отчетност: Бюджет, Други сметки и дейности, СЕС. Автоматични контировки по дейности, сметки и параграфи. Подсигурена информация за спазване изискванията на ДДС 4 за отчет на поети ангажименти и възникнали задължения. Връзка със складова част и автоматично осчетоводяване на складови документи. Оптимален набор от справки. Оперативни справки, филтри и сортиране. Директно попълване на отчети Оборотна ведомост и Касов отчет в бланките на МФ.

Предлаганата организация на счетоводна отчетност гарантира спазване изискванията на МФ за съответствие на счетоводната база с изготвените отчети.

7

 

Предлагаме Ви една интегрирана система, с която да подобрите връзките между отделните дейности, да намалите техническата работа и същевременно да постигнете по-високо качество на отчетност и сигурност в крайните резултати.

До 30.11.2015 г. закупилите пакет „Детска градина" получават безплатно инсталация и обучение в рамките на 3 часа.

За повече информация или заявка за демонстрация:
Офис Пазарджик: тел: (034) 442765; 0888924090
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Желаещите да се запознаят със системата, могат да посетят организирания за целта демо-сървър. За потребителско име, парола и указания ползвайте телефоните по-горе.

Лица за контакти:
Дафинка Тодорова
Цветелина Илчева
Цветелина Самунева

 
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ "СКИПТЪР(i)" –
ВЕЧЕ С МОДЕЛ И ЗА МАЛЪК МАГАЗИН

 • Имате колебания какъв софтуер да изберете за семейния Ви магазин?
 • Искате да използвате баркод четец във Вашия бизнес?
 • Искате с минимум средства да имате надежден и удобен за Вас софтуер?
 • Времето, което отделяте за попълване на редицата дневници е твърде много?
 • Искате да имате защита пред контролните органи относно документацията, която се изисква от Вас?
 • Ние имаме решение!

Модел „МАГАЗИН" разработен на база ИСУ "СКИПТЪР(i)"

Предимствата

 • Системата е лесна за разучаване и ползване
 • Изградени връзки между отделните документи за трансфер на информация
 • Възможност за експорт на данни за използване от съществуваща счетоводна система
 • Възможност за връзка с касов апарат
 • Възможност за лесно и бързо надграждане на системните процеси, съобразно специфичните потребности с цел да Ви бъде полезна в дългосрочен план /например, счетоводна система/
 • Възможност за създаване на електронно досие на контрагенти или стоки
 • Електронни дневници на задължителните книги и документи за хранителен магазин

Моделът включва

 • Организация на номенклатури „Стоки и услуги", „Контрагенти", „Обекти" в йерархични структури, Ценови листи
 • Настроени документи за въвеждане на получени стоки по обекти и позиции количествено и стойностно, въвеждане продажби на стоки, издаване на фактури, въвеждане на ежедневна информация в дневниците
 • Бланки за отпечатване – складова разписка, фактура, Протокол за изписани стоки, Протокол за консигнация
 • Справки – оборотна и хронологична справка за материални запаси, хронология на издадените фактури, справка извършени продажби, картон на стока, стоки с изтичащ срок на годност, стоки с минимални количества

Дневници

Дневник за входящ контрол на хранителни продукти
Дневник за отчитане температурата на хладилните системи
Дневник лична хигиена на персонала
Дневник на проведените ДДД мероприятия
Дневник хигиена обект 

Примерни документи за работа

Документ „Складова разписка" - завеждане на получените стоки в магазин с печат на бланка „Складова разписка" и формиране на складови наличности. Всяка стока се завежда със следната информация: производител, срок на годност, партида, час на доставка и др. информация, свързана с процеса на самоконтрол.

1

 

Документ „Продажби" – за извършване на продажби чрез използване на баркод четец или ръчно въвеждане на стоката, печат при необходимост на фактура с автоматична номерация. Връзка с касов апарат за директно отпечатване на касов бон. Възможност за използване на ценови листи. Изписване на продадените стоки.

2

 Документ „Дневници" – за въвеждане на необходимата ежедневна информация относно хигиената в обекта, личната хигиена на персонала, температурата на хладилните системи и проведените ДДД мероприятия.

3

По заявка на потребителя, по всяко време предлагаме възможно разширение на лиценза и модела с включване на нови опции.

За повече информация или заявка за демонстрация:
Офис Пазарджик: тел: (034) 442765; 0888924090
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Публикувани са нови макети на сборна оборотна ведомост за 2015
/Thursday, 16 April 2015 00:00/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

На уеб сайта на Министерство на финансите са публикувани макетите на сборна оборотна ведомост за 2015 година.

Може да изтеглите макетите и от следната връзка:

Настройките за Salz и Salz(i) са актуализирани. Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.

За сводиране и анализ на отчетите в тези форми с OpalX в е необходима версия 1.6.

 

 

Нова версия на EasyCheck 2.0.1
/Friday, 20 March 2015 00:00/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Описание на измененията във версията

Дневници по ДДС

 • Премахнати са задължителните полета в импорт на Дневник на покупките и Дневник на продажбите
 • Добавени са две нови колони в Дневник на покупките - събиращи стойностите от други колони: 03-30+03-31 и 03-30+03-31+03-44

Дневник на операциите

 • Различни видими колони в Дневник на операциите за различните одити

Работни карти

 • Преминаване към PivotGrid и премахване на FastCube OLAP компонент в справка Работни карти
 • Колони за Фактуриране и Проект/Одит в Работни карти
 • Избор на проект/одит при въвеждане на Работни карти
 • Отпечатване само на избраните записи в справка Работни карти

Научете повече...

 

Национална конференция на ИВОБ
/Monday, 01 December 2014 06:13/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Ада-Софт представи "Big Data? Готови ли сме?" на националната конференция на института на вътрешните одитори в България. Тема, която в последните години става все по-актуална и която присъства на почти всички големи форуми. Конференцията се проведе на 27 и 28 ноември 2014 г. в хотел ''Балкан'' в столицата. Повече информация за събитието ще намерите на официалната страница на ИВОБ.

Презентацията може да свалите от тук.

 

EasyCheck 2.0
/Monday, 01 December 2014 00:00/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че дългоочакваната Версия 2 на програмния ни продукт за одит - EasyCheck е вече факт.
Ново във версията:

 • Рисково базирано стратегическо и годишно планиране
 • Извадки
 • Определяне на същественост
 • Аналитични процедури включващ: първоначални процедури, контролна среда, избор на същественост и заключителни процедури (модулът е достъпен само за клиенти на методиката Мембранд)
 • Идентифициране и оценка на рискове, Риск регистър

Подробно описание на измененията ще намерите тук.

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg